USA-helikoptrar stärker Sveriges försvarsförmåga

April 9th, 2011 by mad_crille Leave a reply »

Försvarsminister Sten Tolgfors: Genom köpet av Black Hawk-helikoptrar – som härmed offentliggörs – får den svenska helikopterflottiljen en långsiktig och beprövad lösning. Sverige har valt helikoptersystem. Just nu slutförhandlar Försvarets materielverk om köp av 15 amerikanska helikoptrar av typen Black Hawk. Pilotutbildningen inleds i USA redan i sommar. I början av 2012 ska de första helikoptrarna levereras. 2017 ska alla de nya Black Hawk-helikoptrarna vara fullt operativa, enligt Försvarsmakten. Det här gör det bland annat möjligt att förlänga den svenska helikopterinsatsen i Afghanistan från 2013 och framåt. Genom anskaffningen fördubblas Sveriges medeltunga helikopterförmåga. Det stärker både landets försvarsförmåga och säkerheten i insatserna internationellt, skriver Sten Tolgfors.

Ökad rörlighet är centralt för att öka landets försvarsförmåga och för ett försvar som är användbart, tillgängligt och flexibelt. Detta är grundläggande inte bara för den svenska försvarsreformen, utan också för försvarsutvecklingen i EU, Ryssland och Nato.

Huvuddelen av den insatsorganisation om cirka 50.000 soldater och sjömän som Sverige nu bygger ska, när den är fullt utbyggd, vara tillgänglig på ett par dagar om Sverige hotas. Många förband kommer att ha omedelbar tillgänglighet. Alla förband ska vara användbara inom en vecka. Anställda soldater och sjömän liksom en rad nya materielsystem som ubåtar, torpeder, artilleri, splitterskyddade fordon och radarjaktrobotar höjer försvarets kvalitet betydligt.

Detta står i stark kontrast till det urholkade försvar Alliansen ärvde, där det tog ett år att få 11.000 man på fötter. Och upp till tre år att få 30.000 soldater användbara för försvaret av Sverige. Det var för lite och för sent.

För att militär förmåga skall vara relevant krävs att den snabbt kan sättas in där den behövs. Därför har Sverige skaffat strategisk flygtransportförmåga via SAC/C17-samarbetet, något vi aldrig haft förut. Därför dubblerar vi nu den medeltunga helikopterförmågan, genom anskaffning av ett nytt helikoptersystem.

Helikopterförmågan har under ett antal år brottats med betydande problem och obalanser.

Helikopter 15 anskaffades som en lätt utbildningshelikopter, men har på grund av förseningar och brister i andra tyngre system fått användas för mer krävande uppgifter, bland annat som transporthelikopter i NBG11 (NBG=Nordic Battle Group).

Helikopter 14 är kraftigt försenad. För det bär Sverige självt ett stort ansvar. Den beställdes 2001 och var ett rent utvecklingsprojekt. Sverige krävde en rad nationella särlösningar, till exempel annan takhöjd och andra ledningssystem, än andra köparländer. Därför beräknas helikopter 14 bli fullt operativ först 2020.

Helikopter 10B byggdes om i Norge för Medevac-uppgifter, det vill säga ambulanshelikopter. Modifieringen har dragits med starka förseningar och kvalitetsbrister och systemet finns nu i tre olika varianter. Helikopter 10B skulle ha varit färdig i januari 2008 för insats med den nordiska stridsgruppen 2008, men har först nu kunnat sändas till Afghanistan för insats från april 2011 till april 2013.

Resultatet av dessa problem är att flygtidsuttaget har varit begränsat. Pilotutbildningen har halkat efter och problem har flyttats runt mellan helikoptersystemen. En brist i det ena helikoptersystemet har lett till att ett annat helikoptersystem fått användas för ett syfte det aldrig varit avsett eller lämpat för.

Helikopterflottiljen behöver en långsiktig lösning, som också ökar Sveriges samlade helikopterförmåga i en tid då försvarets rörlighet är tilltagande viktig. Därför beslutade Alliansen i juli 2010 att anskaffa ett helt nytt medeltungt helikoptersystem. Detta skulle dessutom ske på ett fullständigt annorlunda sätt än vid anskaffningen av helikopter 14.

Riksdagen avsatte 4,7 miljarder kronor för nya helikoptrar. Dessa 4,7 miljarder har dock aldrig avsett att täcka enbart anskaffning av helikoptrar, som ibland påstås, utan också vidmakthållande och drift av systemet ända fram till 2020. I kontraktet ska också utbildning av piloter, besättningar och tekniker ingå.

Försvarets materielverk har nu valt helikoptersystem. Just nu slutförhandlar FMV anskaffningen av 15 amerikanska helikoptrar av typen Black Hawk. Pilot­utbildningen ska inledas redan i sommar i USA. Redan i början av 2012 ska de första helikoptrarna enligt FMV levereras. Detta ska bland annat möjliggöra en förlängd svensk helikopterinsats i Afghanistan från 2013 och framåt.

2017 – alltså före slutleveranserna av helikopter 14 som beslutades för 10 år sedan – skall alla de nya Black Hawk-helikoptrarna enligt Försvarsmakten kunna vara fullt operativa inom helikopterbataljonens ram.

Det faktum att Sverige anskaffar ett helikoptersystem – utan svenska särlösningar – som är väl beprövat, och som redan används av andra länder i internationella insatser möjliggör gemensamma logistik- och underhållslösningar.

Sammantaget innebär detta upp till halverade kostnader i anskaffningen av de nya helikoptrarna i jämförelse med utvecklingsprojektet helikopter 14.

Helikoptrarna levereras med splitterskydd, varnings- och motverkanssystem, samt luftintagsfilter och kulsprutor för egenskydd. De kan ta bårar och sjukvårdsutrustning.

Genom att köpa väl beprövade materielsystem kan tiden för anskaffning kortas väsentligt och därmed kan säkerheten för soldater i insats snabbt förbättras. Samtidigt räcker pengarna mycket längre när kostnaderna hålls nere. FMV har genomfört upphandlingen och undersökt flera alternativ. FMV anser att anskaffningen nu är så långt gången att den kan offentliggöras, bland annat för att Försvarsmaktens rekrytering av piloter ska kunna fullgöras.

Systemsäkerheten ökar drastiskt när beprövade system utan barnsjukdomar anskaffas. Black Hawk opereras av 27 användarländer och över 3?000 är tillverkade. Den är i full serieproduktion och ett stort antal är insatta i insatser. Mer än en miljon uppdragstimmar är genomförda med systemet.

Sverige kan inom mindre än ett år få nya Black Hawk-helikoptrar. Nu blir utmaningen för Försvarsmakten positiv, att integrera ett nytt helikoptersystem i verksamheten och dra nytta av den nya förmågan. Det stärker både landets försvarsförmåga och säkerheten i insatser internationellt.

Advertisement

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.