Posts Tagged ‘FMV’

Säkerhetsklassad förbjuds arbeta i Saudiarabien

August 25th, 2017

En svensk pilot har arbetat i den hårdföra diktaturen Saudiarabien samtidigt som han haft en skyddsklassad tjänst på Försvarets materielverk. Nu stoppar Arbetsdomstolen hans extraknäck.

Mannen har tagit anställning hos det privatägda flygbolaget Alpha Star, som enligt honom ägs av personer i regeringsställningen och tillhörande kungahuset. Piloten uppger att han flyger samma typ av personer som det svenska regeringsflygplanet och har en skattefri månadslön på 15 000 dollar, motsvarande nära 130 000 kronor i månaden.

Samtidigt har han haft en säkerhetsklassad tjänst på Försvarets materielverk, FMV, och arbetat med att analysera svenska och utländska flygsystem.

– Dessa kunskaper bedöms ha mycket stort värde för såväl främmande makt som kommersiella aktörer, vilka i vissa fall kan vara en industri men även en stat, skriver FMV i en inlaga till Arbetsdomstolen.

Men mannen är inte bara säkerhetsklassad i Sverige. Av domstolens handlingar framgår att han även blivit säkerhetsprövad av den saudiska regimen och ”befunnits lojal mot i vart fall Alpha Stars intressen innan han anlitades av flygbolaget”.

Ärendet hamnade i Arbetsdomstolen sedan FMV förbjudit mannens extraknäck, enligt lagen om offentlig anställning, LOA. En bisyssla som kan skada myndighetens arbete eller förtroende för den är inte tillåten.

Redan i november 2015 började piloten flyga för det saudiska bolaget och anmälde sin bisyssla. I juni i år när FMV hade fått mer detaljerade uppgifter om bisysslans innehåll förbjuds piloten att fortsätta arbeta i Saudiarabien.

På FMV hade säkerhetschefen gjort en förnyad säkerhetsprövning av mannen och kommit fram till att han inte kunde kvarstå på sin tjänst om han fortsatte att flyga i Saudiarabien.

Alternativet till att förbjuda bisysslan var att säga upp mannen, enligt FMV.

– Blotta misstanken att en anställd med dessa kunskaper samtidigt är i beroendeställning till en annan part, skulle kunna få långtgående konsekvenser för Sveriges framtida materielförsörjning, hävdar FMV också.

Pilotens fack, Sveriges Ingenjörer, har tagit fallet till Arbetsdomstolen. Bland annat hävdar facket att bisysslan inte får förbjudas ”i syfte att skydda uppgifter om rikets säkerhet eller myndigheters relation till kunder och samarbetsparter”.

Sveriges Ingenjörer ger delvis en annan bild av pilotens arbete och påstår att Alpha star inte ägs av kungafamiljen eller personer i regeringsställning. Fackets säger också att lönen bara är 10 000 dollar, motsvarande 81 000 kronor i månaden.

Dessutom poängterar Sveriges Ingenjörer att FMV fick vetskap om bisysslan när piloten tog tjänstledigt för snart två år sedan.

Arbetsdomstolen konstaterar att piloten har kvalificerade arbetsuppgifter inom en myndighet som är en del av det svenska totalförsvaret.

En bisyssla kan inte vara förenlig med anställningen om den medför att en person inte uppfyller kraven på lojalitet och pålitlighet från säkerhetssynpunkt för den säkerhetsklassade anställning som han eller hon har, enligt domstolen.

Arbetsdomstolen slåar fast i sitt avgörande att FMV:s beslut om att förbjuda bisysslan till vidare ska gälla. Beslutet är interimistiskt och gäller till parterna har förhandlat i frågan och meddelat domstolen vad de kommit fram till.

Saudiarabien är en av världens mest hårdföra diktaturer och är ett av de länder i världen som verkställer flest avrättningar. Enligt Amnesty International avrättades 150 personer i landet förra året.

Enligt Utrikespolitiska institutet är all makt samlad i kungasläkten Al Saud. De flera tusen prinsarna dominerar både näringsliv och offentliga ämbeten på alla nivåer. Politisk verksamhet är förbjuden och yttrandefriheten kraftigt beskuren.

Gripenplan med flygförbud lyfter igen

May 4th, 2016

image

De Jas Gripenplan som blivit stående på verkstad sedan två veckor kan lyfta igen. Detta sedan Försvarets materielverk (FMV) återfått sitt tillstånd att godkänna tillsynen på planen, rapporterar P4 Blekinge.

FMV miste tillfälligt detta tillstånd eftersom Flygsäkerhetsinspektionen ansåg att det fanns säkerhetsbrister, men dessa har nu rättats till. Flera plan har blivit stående på verkstad, men nu har restriktionerna för FMV hävts.

– Jag är övertygad om att FMV i fortsättningen kommer att respektera den rollfördelning som måste råda i förhållande till chefen för Flygverkstäderna, och att pressen på verkstäderna kommer att minskas så att inte säkerheten för planen hotas, säger flygsäkerhetsinspektör Anders Janson till radion.

Gripen ska bli klimatsmart

November 28th, 2012

 FMV får i uppdrag att tillsammans med Air Force Research Laboratory i USA ta fram ett biobaserat bränsle för Jas 39 Gripen. Det är ett konkret exempel på hur försvaret kan bli mer klimatsmart och bidra till utvecklingen av morgondagens miljöteknik, det skriver försvarsminister Karin Enström.

Klimatförändringarna är vår tids största miljöutmaning och alliansregeringen har inrättat en ambitiös energi- och klimatpolitik. När det gäller klimatet har Alliansen redogjort för hur Sverige ska nå målet om att minska koldioxidutsläppen med 40 procent till år 2020 jämfört med 1990. Satsningar på forskning, fordonsskatter som kopplas till utsläppen och supermiljöbilspremien är exempel på styrmedel som bidrar till att vi når målet.

Även på försvarsområdet sker ett aktivt miljöarbete – i linje med gällande lagstiftning och de riktlinjer som fastställts. Exempelvis har försvarsmyndigheterna infört miljöledningssystem.

Nu tar vi ytterligare steg för att göra försvaret mer klimatsmart. Sverige inleder nu ett projekt, tillsammans med USA, om framtagning av biobränsle för stridsflygplan. Tillsammans med myndigheten Air Force Research Laboratory i USA ges FMV (Försvarets Materielverk) i uppdrag att förhandla avtal avseende ett program för att demonstrera ett biobaserat bränsle för jetflygmotorer för användning i JAS 39 Gripen.

Samarbetet handlar om teknikutveckling med tydlig positiv inverkan på miljön och dessutom får vi kunskap inom ett angeläget område. Detta kan även ge positiva effekter på civila användningsområden vilket jag välkomnar.

Samarbetet med andra länder när det gäller anskaffning och utveckling av materiel ökar, men behöver fördjupas ännu mer. Om vi kan dela kostnaderna med andra länder så får vi ut mer för varje skattekrona. Det internationella tekniksamarbetet om biobränsle innebär att kostnaderna för verksamheten delas mellan flera aktörer vilket på sikt bidrar till att sänka kostnaderna för vidmakthållande och vidareutveckling av Gripensystemet.

Alliansregeringens mål är att öka energieffektiviteten med 20 procent till år 2020. Sverige är på god väg, men för att uppnå målet behövs ytterligare forskning och teknikutveckling. Vi behöver fler goda idéer, fler företag som arbetar med miljöteknik och vi behöver fler företag som exporterar våra framgångar.

Efterfrågan på teknik med minimal miljöpåverkan ökar både i Sverige och i omvärlden. Regeringen presenterade i september 2011 en ny miljöteknikstrategi för utveckling och ökad export. Syftet med strategin är att stödja och utveckla förutsättningarna för svensk miljöteknik. Sammanlagt omfattar strategin 400 miljoner kronor, fördelat med 100 miljoner kronor per år under perioden 2011-2014. Strategin omfattar bland annat stöd till innovationer och främjande av export. Regeringens ambition är att åstadkomma förutsättningar för utveckling av svensk miljötekniksektor och därigenom bidra till en bättre miljö i Sverige och globalt.

Medborgarna ställer hela tiden krav på energi- och miljöhänsyn och det är viktigt att fortsatta anpassningar på försvarsområdet sker. Sverige ska vara ett föregångsland för god miljö och hållbar utveckling. Jag ser samarbetet som nu inleds för biobränsle för Gripen som ett konkret exempel på hur vi kan arbeta för att göra försvaret mer klimatsmart och bidra till utvecklingen av morgondagens miljöteknik.